Type your keywords in the search box above

Advertisement

VOLTYDSE DOSENT IN BELASTING & FINANSIËLE REKENINGKUNDE

Advertisement

VOLTYDSE DOSENT IN BELASTING & FINANSIËLE REKENINGKUNDE

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans ʼn voltydse pos vir ʼn dosent in onderskeidelik Belasting en Finansiële Rekeningkunde in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurs-wetenskappe beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet ʼn kandidaat oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik, ten minste drie jaar ervaring in hoër onderwys hê, en oor ʼn meestersgraad in Belasting of Finansiële Rekeningkunde of ander relevante dissipline met Belasting en Finansiële Rekeningkunde of soortgelyke modules as deel van voorgraadse of nagraadse kwalifikasie beskik. Dit sal tot die kandidaat se voordeel strek indien hulle reeds besig is met verdere nagraadse studies in Belasting of Finansiële Rekeningkunde of ʼn verwante dissipline.

Ervaring in afstandonderrig, blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologie, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-en-leer-omgewing, praktykervaring, en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in kandidate se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel van assesseringsaktiwiteite in ʼn e-leer-omgewing; en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede, uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede, onafhanklik of in spanverband kan saam¬werk, inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees, goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê, oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer, ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Aansoeke moet voor of op 25 September 2020 ingedien word.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum vir aansoeke terugvoer ontvang nie, kan aanvaar word dat ander kandidate vir die pos oorweeg is. Akademia behou die reg voor om nie ʼn aanstelling te maak nie. Akademia is deel van die Solidariteit Beweging.

Job Type: 

Permanent

Company Name: 

Akademia

Company Location: 

Click here to apply

Advertisement

Latest Articles

Most graduates and young adults often feel intimidated and nervous when it comes to a job interview.

Why do we pay taxes?

If you pay any form of remuneration to employees you are required by law to register for pay as you earn (PAYE). 

Although we find ourselves during a time of uncertainty due to a global pandemic, this has changed many aspects of our lives especially our

Many people may be very concerned about what to do in the workplace environment to minimize the risk of coronavirus.

Advertisement